Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu

TÜRKİYE-ÇİN İŞ GELİŞTİRME ve DESTEKLEME DERNEĞİ

TÜRKİYE-ÇİN İŞ GELİŞTİRME ve DESTEKLEME DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

  TANIMLAR

  Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

  Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

  Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 1. Veri Sorumlusu

  KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Türkiye-Çin İş Geliştirme Ve Destekleme Derneği’dir.

  Türkiye-Çin İş Geliştirme Ve Destekleme Derneği olarak (Bundan sonra “Dernek” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

  Türkiye-Çin İş Geliştirme Ve Destekleme Derneği

  Adres: Yıldızevler Mah. 718 Cadde Yetkin Apt. No 13 /11 Çankaya Ankara

  Telefon: 0 312 441 0445

  E-posta: info@tc-isged.org.tr

 2. İşlenen Kişisel Veriler

  KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

  Kimlik Bilgileri : Adı - Soyadı, cinsiyeti

  İletişim Bilgileri : Telefon numarası, e-posta adresi, fax numarası

  Kurumsal Bilgileri : Pozisyon ve unvan bilgisi

  Görsel ve İşitsel Bilgileri : Fotoğraf, Video ve Ses kayıtları

 3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Kişisel verileriniz,

  • Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

  • Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

  • Teklif alma uygunluğunu artırmak ve teklif hazırlama sürecinin yürütülmesi için sizinle iletişime geçilmesi,

  • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

  • Derneğimizden bilgi, belge, teklif, teknik destek ve/veya uygulama desteği, servis ve/veya bakım- destek hizmeti talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,

  • Derneğin satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,

  • Yapılan fuarda rızanız dâhilinde vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi isterse organizasyon sahibi dernek ve dernek yönetim kurulu tarafından reklam amaçlı ticari veya ticari olmayan başka dernek veya kurumlarla da paylaşabilir.

   amaçlarıyla KVKK'nın 5 (2) maddesinde belirtilen;

   a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

   b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

   c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

   ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

   d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

   e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

   f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

  • Derneğimiz tarafından sunulan sanal etkinliğin düzenlenebilmesi ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz; veri işleyen sıfatıyla sanal fuar hizmeti sağlayıcı firma aracılığıyla toplanarak tarafımıza aktarılacak olup ilgili aracı hizmet sağlayıcıları, veri sorumlusu sıfatıyla derneğimizin yazılı izni olmaksızın kişisel verileriniz kullanamayacaktır.

  • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

  • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

  • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 5. Yurtdışına Aktarım

  KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz, derneğin ürün ve hizmetlerine dair satış, pazarlama ve satış sonrası bakım-destek faaliyetlerinin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (2) maddesindeki yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin,

  1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”)

  2. Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

  Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı, KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, derneğimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.

 6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

  • İnternet sitesi üzerinden form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.

  • Müşteri ziyaretleri, seminer veya etkinlikler sırasında kartvizit paylaşımı yapılması.

  • Ticari faaliyet amacıyla sizlerle iletişime geçmemizi öneren müşteri ve/veya potansiyel müşteri veya üçüncü kişilerce kişisel verilerinizin tarafımıza iletilmesi.

 7. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Hakları

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemiz üzerinde aşağıdaki gibi yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • Yıldızevler Mah. 718 Cadde Yetkin Apt. No 13 /11 Çankaya Ankara adresindeki derneğimize bizzat gelerek,

  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

  • (Varsa) tarafınızca daha önce derneğimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@tc-isged.org.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 8. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Dernek, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 9. Değişiklik ve Güncellemeler

  İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya derneğin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

  Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.https://etkinlik.turkiyecinisgelistirmeforumu.com adresinden ulaşılabilecektir.

  Kişisel verilerinizi işlenmesi hakkında aydınlatma metnini;

  OOkudum,

  OAnladım,

  OAnlamadım,

  Kişisel verilerimin işlenmesi hakkında rızam;

  OVardır,

  OYoktur.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE-ÇİN İŞ GELİŞTİRME ve DESTEKLEME DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, derneğimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da tarafınızca derneğimize daha önce bildirilen ve derneğimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@tc-isged.org.tr adresine elektronik posta göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak derneğimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi tarafından derneğimize bizzat başvurulması ile,

 • Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

 • Başvuru Sahibinin, derneğimizin sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda, bu adresinden derneğimizin info@tc-isged.org.tr adresine e-posta gönderilmek suretiyle iletilebilecektir

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir:

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin başvuru adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Yıldızevler Mah. 718 Cadde Yetkin Apt. No 13 /11 Çankaya Ankara Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır..
Noter aracılığı ile tebligat Yıldızevler Mah. 718 Cadde Yetkin Apt. No 13 /11 Çankaya Ankara Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Derneğimize kayıtlı e-posta adresinizden e-posta gönderimi info@tc-isged.org.tr E-posta iletisinin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır..

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır..

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

  Ad :

  Soyad :

  TC Kimlik Numarası :

  Telefon Numarası :

  E-posta :

  Adres :

 2. Lütfen Derneğimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.:

  Çalışan Adayı

  Mevcut Çalışan

  Eski Çalışan

  İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi vb.)

  Müşteri

  □ Diğer: .................

  Derneğimiz ile iletişimde olduğunuz Departman / Birim:

  ........................................................................................................................................................................................................................................................

  İletişim Konusu::

  ........................................................................................................................................................................................................................................................

  □ Eski Çalışanım

  Lütfen derneğimizde çalıştığınız yılları belirtiniz.

  ..............................................

  □ Çalışan Adayıyım (İş Başvurusu Yaptım)

  Lütfen derneğimize başvuru yaptığınız tarihi belirtiniz

  ..............................................

  □ Müşteriyim

  Lütfen alışveriş tarihinizi ve ilgili bayimizi belirtiniz::

  ..............................................

  □ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

  Lütfen çalıştığınız firmayı ve pozisyon bilgilerini belirtiniz.

  ..............................................

  □ Diğer

  ........................................................................................................................................................................................ 3. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

 4. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetmini seçiniz
  • Adresime gönderilmesini istiyorum.

  • Elden teslim almak istiyorum,

  • Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)

  İşbu Başvuru Formu, derneğimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa derneğimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için derneğimiz, ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde derneğimiz, söz konusu yanlış bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir..

  Başvuru Sahibi İlgili Kişi'nin

  Adı / Soyadı : ...................

  Başvuru Tarihi : ...................

  İmza : ...................